Kies uw taal:
Fr | Nl

Een bedrijf in Wallonië kan van een fiscale aftrek, groenestroomcertificaten en een eventuele premie van het Brussels Gewest genieten.

De gemiddelde terugverdientijd van de PV-installatie ligt tussen de 6 en 8 jaar.

Fiscale aftrek :

Voor energiebesparende investeringen hebben bedrijven recht op een verhoogde belastingaftrek, meer bepaald een aftrek van de belastbare winst.

Ze geldt ook voor hernieuwbare energie en bedraagt 15.5% (in 2010).

Deze steun is cumuleerbaar met de recologiepremie. Rekening houdend met de vennootschapsbelasting komt dit neer op een reële subsidie van ongeveer 5% na berekening op de belastbare winst.

Fisacle aspecten :

Groenestroomcertifcaten zijn onderworpen aan BTW 21%. De eigenaar van het PVsysteem heeft recht op 100% aftrek van deze BTW.

Maar er is een vrijstellingsregeling mogelijk: de BTW-plichtige waarvan de jaaromzet niet meer dan 5.580 euro bedraagt, kan een BTW-vrijstelling genieten.

De eigenaar moet in dit geval een BTW-aangifte indienen bij het controlekantoor waaronder hij valt (aangifte "aanvang van activiteit". formulier 604 A)

Voor zover de jaaromzet verbonden aan de exploitatie van de installatie niet meer dans 5.580 bedraagt, worden de eigenaars ervan dus vrijgesteld van de BTW-verplichtingen.

Groenestroomcertficitaten zijn wel belastbaar als inkomsten in de boekhouding.

Groenestroomcertificaten :

De Waalse Comissie voor Energie (CWAPE) betalen de groenestroomcertificaten uit. Deze minimumprijs van 65€ per certificaat is in de energiewetgeving vastgelegd en is gedurende 15 jaar gegarandeerd voor bestaande installaties.

De Groenestroomcertificaten (CV) zijn opgesplitst als volgt :

- 0-5.000 Watt Piek geeft recht op 7 CV per 1000 Kwu geproduceerde stroom.

- 5.000-10.000 Watt geeft recht op 5 CV per 1000 Kwu geproduceerde stroom.

- 10.000-250.000 Watt geeft recht op 4 CV per 1000 Kwu geproduceerde stroom.

*Opgelet :

10.000-250.000 wp = 4 CV/1000 Kwu is onder bepaalde voorwaarden : 

- 50% van de geproduceerde stroom moet door het bedrijf verbruikt worden.

- Energie-audit moet plaatsvinden door een erkend organisme.

Indien men niet voldoet aan de voorwaarden heeft men :

10.000-250.000 Wp = 1 CV/1000 Kwu